Rekstensamlingene i koronaknipe

Korona-epidemien gir store utfordringer for Rekstensamlingene!

Koronaviruset herjer for tiden hele det norske samfunnet, og kulturlivet er spesielt hardt rammet. Rekstensamlingene er blant de kulturinstitusjonen som er sterkt påvirket, og situasjonen er alvorlig. Helt siden Regjeringen for litt mer enn fjorten dager siden innførte restriksjoner på gjennomføring av aktiviteter der mennesker samles, har senteret daglig mottatt avlysninger på bookinger. Pr i dag er alle arrangementer frem til sommeren avbestilt, og dermed har hele det økonomiske grunnlaget for videre drift blitt revet bort. De ansatte er blitt permittert.

Usikkerheten rundt hvor lenge situasjonen vil vare og når det vil være mulig å gjenoppta alminnelig aktivitet igjen, gjør at vi er dypt bekymret.

Rekstensamlingene mottar ingen offentlig støtte, men baserer sine inntekter på egeninntjening. Senteret vil i løpet av mars-juni oppleve en inntektssvikt på minst  80% av periodens omsetning, noe som vil påføre samlingene store likviditsproblemer.

En nedstenging av Rekstensamlingene vil påvirke aktiviteten til mange av våre samarbeidspartnere og brukere. Både Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi, Edvard Grieg Kor, Edvard Grieg Internasjonale Piano Konkurranse, Bergen Kulturskole, Senter for Talentutvikling Barratt Due, amatørkor, piano- og sanglærere, frilansere, senioruniversitet, cateringleverandører, kontorleietakere m.fl. vil bli sterkt berørt.

Rekstensamlingene får i disse dager flere forespørsler om leie av lokaler og kunstnerhybler fra rådville kulturaktører og kunstnere som ønsker å lage strømmekonserter, eller trenger karanteneopphold ifm innreise fra utlandet. Vi vil så langt det er mulig, og ved hjelp av dugnadsånd og frivillighet, prøve å følge opp denne type henvendelser, slik at kulturlivet kan opprettholde en minimumseksistens.

 

Appell fra Rekstensamlingene til kommune, fylke og Regjering:

  • Bergens kulturliv trenger gode arenaer og lokaler for prøver, prosjektutvikling- og gjennomføring. Rekstensamlingene er blant disse.
  • Statens kompensasjon til kultursektoren må også gjelde for uavhengige institusjoner som støtter opp om og stiller fasiliteter til rådighet for hele bredden av kulturlivet. Rekstensamlingene er blant disse.
  • Bortfall av inntekter for kulturinstitusjoner og -sentre må kompenseres slik at drift og aktiviteter kan opprettholdes og gjenopptas. Kompensasjon for faste utgifter er avgjørende. Rekstensamlingene er berørt av dette.